เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : 20 - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันชีวิตนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา รับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

แบบประกันไทยสมุทรออมสบาย 10/5

ผลประโยชน์มีชีวิตอยู่ ผลประโยชน์เสียชีวิต
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 110% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 210% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 310% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 410% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5 รับความคุ้มครอง 510% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินคืน 20% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6 รับความคุ้มครอง 510% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 รับเงินคืน 100% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 7 รับความคุ้มครอง 410% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8 รับเงินคืน 100% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8 รับความคุ้มครอง 310% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 รับเงินคืน 100% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 9 รับความคุ้มครอง 210% *
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 140% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 10 รับความคุ้มครอง 140% *
หมายเหตุ
 • *กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
คำเตือน:
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม